Francesc Pujols: llums i ombres

Com a tancament de la celebració del 125è aniversari del naixement de Francesc Pujols (1882-1962) es presenta aquest recull de textos amb els que es preten facilitar al lector una aproximació a la seva obra i a la seva figura des de diferents punts de vista complementaris, si no, alguna vegada, contradictoris.

Preu : 16 €

Autors: Manuel Jorba i altres
Editorial: FUNDACIÓ FRANCESC PUJOLS I EDICIONS I PROPOSTES CULTURALS ANDANA, S.L. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 2008.
Nº pàg. 206

Ja se sap com és l’ull de la mosca, compost per milers de facetes que deuen donar una visió global de la cosa mirada a partir de la descomposició en milers d’imatges. Una cosa semblant voldríem fer: tenir en compte les múltiples mirades que hi ha hagut sobre Francesc Pujols per recompondre’n la imatge, perquè aquestes mirades ens poden donar una idea més completa, més objectiva, de com eren la persona i l’obra. Ens proposem, doncs, d’oferir diversos materials sobre Francesc Pujols, en un intent d’aproximació a partir d’una bibliografia seleccionada i alhora àmplia.

Dimensions: 24 cm × 17 cm
Base imposable: 15.38 €
IVA 4 %
Preu : 16 €
Codi QR del producte Francesc Pujols: llums i ombres